Course

KidsDee School's Course
PREV
NEXT
Free /month

Sensory Integration program/course

Sensory Integration program is appropriate children with special need include normal child. If your kid has a problem like this....
1 - 8 Months Old
1 Class Size
Free /month

คอร์สเรียน SI การบูรณาการระบบประสาทการรับความรู้สึก

เหมาะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านความรู้สึกที่มากหรือน้อยเกินไปในชีวิตประจำวัน
1 - 9 ปี Months Old
1 Class Size
Free /month

OT Service @ home program/course

เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกพาลูกมา และยังสามารถจัดเตรียมเวลาได้
1 - 9 Months Old
1 Class Size
Free /month

คอร์ส ภาษาอังกฤษ

ในปัจจุบัน ภาษามีความสำคัญตั้งแต่เกิดเพราะภาษาเป็นเครื่องในการสื่อสารและ ภาษาที่สองเองก็เป็นสิ่งจำเป็นในการเรียนรู้
4 - 18 Months Old
5 Class Size
Free /month

คอร์ส การศึกษาพิเศษ

ความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ ทั้งความบกพร่องทางสติปัญญา ความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องทางการเห็น เด็กออทิสติก
6 - 18 Months Old
5 Class Size
Free /month

คอร์ส ภาษาไทย

เน้นวิชาการในห้องเรียน ภาษาไทยเรียนทั้งหลักภาษาและวรรณคดีไทยแสนสนุก
4 - 12 Months Old
5 Class Size
Free /month

คอร์ส ภาษาจีน

เน้นเกี่ยวกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ความรู้รอบตัวต่างๆเป็นภาษาจีน ภาษาจีน ครอบคลุมทุกทักษะและสามารถเรียนได้ทุกระดับชั้นสำ การสอนเน้นทักษะ พูด ฟัง ได้รวดเร็ว อีกทั้งเรียนรู้การอ่านและเขียนตัวจีนอย่างง่ายๆได้ โดยจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะภาษาจีน เช่น เพลงจีน ฟังนิทานจีน เล่นเกมส์คำศัพท์ภาษาจีน เด็กๆสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ **สามารถเลือกเรียนเดี่ยวได้
4 - 12 Months Old
5 Class Size
Free /month

คอร์ส โยคะ

เหมาะสำหรับเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสหสัมพันธ์การเคลื่อนไหว เช่น หกล้มบ่อย ไม่สามารถวางแผนการเคลื่อนไหวได้ การทรงตัวไม่ดี
5 - 8 Months Old
5 Class Size
Free /month

คอร์ส ดนตรี

ฝึกเด็กมีความกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดรวบยอด โดยเราจะสอนผ่านการฟัง อ่าน และการมองเห็น
7 - 12 Months Old
5 Class Size
Free /month

คอร์ส ศิลปะ

ศิลปะช่วยการจินตนาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การกล้าคิดเหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเสริมความมั่นใจ ความคิดสร้างสรรค์
4 - 8 Months Old
5 Class Size
Free /month

Kids Dee Junior Group

คอร์สนี้จะเน้นการเรียนรู้โดยนำความรู้พื้นฐานของเด็ก มาต่อยอดในการทำกิจกรรมต่างๆ
6 - 9 Months Old
5 Class Size
Free /month

Attention training program/course

ผู้ปกครองหลายท่านอาจเจอปัญหาเด็กไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่น รอคอยไม่ได้ ไม่ฟังกติกา อารมณ์ฉุนง่าย ขี้หงุดหงิด
4 - 8 Months Old
1 Class Size
Free /month

Development in children program/course

พัฒนาการเป็นเรื่องที่สำคัญในวัยเด็ก เมื่อเด็กมีพัฒนาการล่าช้าไม่สมวัย ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากเมื่อเด็กโตขึ้น
Newborn - 6 Months Old
1 Class Size
Free /month

Hand writing program/course

คอร์สฝึกเขียน เป็นคอร์สเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ การจัดท่าการนั่ง การรับรู้ทางสายตา ความเข้าใจ รวมถึงสมาธิ
3 - 8 Months Old
1 Class Size
Free /month

Prespeech training program/course

ผู้ปกครองที่มีความกังวลเกี่ยวกับเด็กไม่พูด ซึ่งการไม่พูด ไม่ใช่เด็กไม่อยากพูด ซึ่งรวมถึงความเข้าใจการสื่อสาร
1 - 8 Months Old
1 Class Size
Free /month

Kids Dee Beginner Group

ในคอร์สนี้จะ สงเสริมทักษะทางสังคมโดยนักกิจกรรมบำบัด ใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม
4 - 6 Months Old
5 Class Size
Free /month

Neurofeedback training program/course

Neurofeedback เป็นการรักษาโรคทางสมองโดยใช้คลื่นสมอง เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลคลื่นในสมอง ทำให้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น
2 - 12 Months Old
1 Class Size

What is Neurofeedback ??

Neurofeedback, also called EEG biofeedback, is a learning technology that enables a person to alter her brain waves.
บทความ-Neuro

What is neurofeedback?

Neurofeedback, also called EEG biofeedback, is a learning technology that enables a person to alter her brain waves. When information about a person’s own brain wave characteristics is made available to her, this person can learn to change them.

Why does neurofeedback work work?

The brain is amazingly adaptable or “plastic” and capable of learning. It can learn to improve its own performance, when it is given cues- feedback-about what to change.

Can a successful outcome be predicted?

It is not possible to predict with certainty that training will be successful for a particular individual. The effectiveness of the training, however, can usually be assessed early on in the course of training.

How long does training take?

EEG training is a learning process, and therefore results are seen gradually over time. Indications of progress, however, can be seen usually within 10-20 sessions.

Problem

 • Developmental Delay
 • Neurological Conditions
 • Learning Difficulties
 • School Readiness
 • ADHD
 • Dyspraxia
 • Dyslexia
 • Dyscalculia
 • Dysgraphia
 • Down’s Syndrome
 • Autistic Spectrum Disorder (ASD)
 • Difficulty with fine motor or handwriting
 • Poor endurance/tires easily
 • Short attention span
 • Seek all kind of movement
 • Im pulsivety or lack of self-control
 • Poor organizeation of behavior
 • Development delay
 • Seem to be delayed in crawling, standing, walking or running
 • Low self eateem
 • Difficulty with transitions between activities or environment
 • Unusually high or low activity level
 • Immature social skills

Promotion

Our Course Gallery

All Clients at Kidsdee School

Why KidsDee do?

Specialist

We have various for treatment such as Occupational therapist , Special Education Teacher ,ABA and VB trainer, Psychologist, Speech therapist.

Occupational therapy (OT)

Occupational therapy (OT) is treatment that works to improve development such as gross motor, fine motor, language, and social skill. We can help them who struggle with Autism ,ADHD, Down’s Syndrome, Delay Development, Mental Retardation, Learning Disability, Language Delayed, Delayed Speech Development, Sensory Processing Disorder, Behavior and Emotion Problems, Cerebral Palsy and other chronic Illnesses also
KidsDee Neurofeedback

Neurofeedback

We are the first place to use treatment technology from neurofeedbak by medical personnel and Health medical. Additionally, we use various of treatment together.

Activities

We specialize about development and milestone in children , thus we can analyze activities and solution problem properly for children.

About KidsDee School

KidsDee Center  have specialist about developmental stimulation and  rehabilitation in children with special need. We have cooperated to work  in school, hospital, rehabilitation center, and special education center. We service Neurofeedback training that is treatment technology for children with special need also. So, we design program properly activities better. In Addition, we have ABA and special education for support them. You can confident in treatment. Ultimately, we also have to service at home.

Clients Review & Testimonial

<br/>   คอร์สที่เรียน - ฝึกสมาธิ - ฝึกเขียน - น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถจดจ่อต่อสิ่งที่ทำได้ดีขึ้น ควบคุมตนเองได้เป็นอย่างดี มีสมาธิดีขึ้น สามารถรับฟังและปฏิบัติตามคำสั่งได้ดี คุณแม่พึงพอใจต่อผลที่ได้มากๆค่ะ - ครูสามารถวางแผนการสอนที่เหมาะสมกับตัวเด็กสามารถส่งเสริมพัฒนาการได้ดีมากๆ และยังให้คำแนะนำที่ดีในการเลี้ยงดูเด็กเมื่ออยู่นอกห้องเรียน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แม่คลายความกังวลไปได้มากๆ
จากคุณแม่ น้องซานต้า
<br/>   คอร์สที่เรียน - ฝึกเขียน - ฝึกพูด - กระตุ้นพัฒนาการ - การศึกษาพิเศษ - Neurofeedback training ผลที่ได้รับ - ขอบคุณคิดส์ดี ที่ทำให้น้องเดียร์พูดคล่องขึ้น สามารถพูดประโยคยาวๆได้ และ ส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้น้องสามารถจับดินสอได้มั่นคงขึ้น น้องชอบเรียนกลุ่มกับเพื่อนมากค่ะ ทำให้น้องมีสมาธิ กล้าแสดงออก และรอคอยเพื่อนได้ น้อง ลงคอร์ส Neurofeedback training น้องมีสมาธิมากขึ้น พูดได้มากขึ้น
จากคุณแม่ น้องเดียร์
<br/>   คอร์สที่เรียน - กระตุ้นพัฒนาการ - สมาธิ - Neurofeedback training ผลที่ได้รับ - น้องมีพัฒนาการดีคุณควบคุมตัวเองได้ ทำตามคำสั่งง่ายๆได้ สบตาดีขึ้น ไม่แยกตัวเล่นคนเดีย เรียกชื่อแล้วหันมามองเนื่องจากน้องมีพัฒนาการที่ล่าช้ามากๆ กระตุ้นตัวเองน้อยลง สรุปได้ว่าน้องมีพัฒนาการดีขึ้นมากค่ะ สิ่งที่ประทับใจ - คุณครูสามารถทำการสอนและแก้ไขข้อบกพร่องของน้องได้ตรงจุดและเหมาะสมกับเด็ก ติตตามพัฒนาการของน้องอย่างต่อเนื่องประทับใจการสอนที่ทำให้น้องสามารถควบคุมตัวเองได้ ดีขึ้น พัฒนาการดีขึ้น
จากคุณแม่ น้องปกป้อง
<br/>   ที่นี่ดีมากๆ เลยค่ะ น้องตอน 2 ขวบกว่า จากพูดได้แค่ ป่าป๊า ตอนนี้พูดปร๋อเป็นประโยค ถามได้ โต้ตอบได้ พร้อมพัฒนาการด้านอื่นดีขึ้นเยอะมากค่ะ ขอบคุณครูแอน ครูมาย ครูจิ๊บ มากๆ นะคะ มิลล่าชอบไปมากๆ พูดถึงทุกวันเลยค่ะ
จากคุณแม่ น้องมิลล่า