Blog

กรณีศึกษางานวิจัยในต่างประเทศ Neurofeedback
January 6, 2020

จากกรณีศึกษางานวิจัยในต่างประเทศ Neurofeedback เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยจะสรุปโดยย่อ การที่ได้รับการฝึกหรือบำบัดพฤติกรรมในเด็ก ADHD หรือ ภาวะสมาธิสั้น เมื่อรักษาร่วมกันกับ  Neurofeedback จะได้ผลดียิ่งขึ้น การศึกษาของ Lubar and Shouse ใน ปี 1976 ได้ตีพิมพ์งานวิจัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีพฤติกรรม…

Neurofeedback  ได้ผลยังไง
January 6, 2020

โดยนักบำบัดจะบันทึกคลื่นสมอง โดยใช้ Electrode Cap ในเด็กจากนั้น เครื่อง Amplifier จะแปรผลมายังหน้าจอ Computer ของผู้บำบัด เพื่อวิเคราะห์เคลื่อนสมอง โดยใช้โปรแกรมที่แปรผลความบกพร่องหรือการไม่สมดุลของสมอง ซึ่งมีคลื่นสูงหรือต่ำมากเกินไป  ทำให้การทำงานผิดปกติ ส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ เช่น เด็กภาวะสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กการเรียนรู้ช้า เมื่อนักบำบัดได้ผลมาแล้ว…

What is Neurofeedback
May 23, 2019

Neurofeedback (EEG Biofeedback) เป็นการรักษาโรคทางสมองโดยใช้คลื่นสมอง QEEG(Brain Mapping) เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลคลื่นในสมอง โดยใช้หลักการการสร้างเงื่อนไขให้สมองทำให้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น Neuroplasticity หรือ plasticity ความยืดหยุ่นของสมอง  สมองของมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ตลอดช่วงอายุและมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสมองที่มีการทำงานน้อยหรือมากเกินไป ส่งผลในการทำงานของคลื่นสมอง Neurofeedback จึงมีส่วนช่วยสมดุลให้มีการทำงานดีขึ้น การทำ Brain Mapping เพื่อเป็นตัวชี้นำว่าสมองมีการทำงานที่ไม่สมดุลน้อยเกินไปหรือมากเกินไปในส่วนใด…