Teacher

คุณ สุพัตรา ยนันต์

ครู แอน
ครูแอน เป็นนักกิจกรรมบำบัดซึ่งมีประสบการณ์ในเด็กพิเศษที่หลากหลาย เช่น เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ช้า เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความผิดปกติตั้งแต่เกิด เช่น ดาวน์ซินโดรม เด็กที่มีความผิดปกติทางสมอง (Cerebral Palsy ) เป็นต้น ซึ่งครูแอนสามารถจัดกิจกรรมมาประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็ก เพื่อเพิ่มความสามารถและแก้ปัญหาได้ตรงจุดกับพัฒนาการด้านต่างๆ  นอกจากนี้ครูแอนยังสามารถ ใช้ Neurofeedback ในการรักษาควบคู่กัน เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

คุณ รสริน หลุยจำวัน

ครู เปิ้ล
ครูเปิ้ล มีประสบการณ์สอนเด็กทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน สามารถสอนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาการเรียนของเด็ก ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นให้มีความเหมาะสมกับเด็กแต่ละคนเป็นหลัก ทำให้เด็ก ๆ มีความสุขทุกครั้งที่ได้เรียนและได้รับความรู้อย่างไม่น่าเบื่อ